Přepis a registrace vozidel Brno

 

INFORMACE O REGISTRU VOZIDEL:

1. PŘIHLÁŠENÍ NOVÉHO ČI DOVOZOVÉHO VOZIDLA – 1. REGISTRACE V ČR
2. PŘEVOD OJETÉHO, JIŽ REGISTROVANÉHO VOZIDLA
3. ZÁPIS ZMĚN OSTATNÍCH ÚDAJŮ V REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL
4. DOČASNÉ VYŘAZENÍ – DEPOZIT
5. TRVALÉ VYŘAZENÍ VOZIDEL
6. VÝDEJ DAT

Žadatel uhradí správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění a poplatek
na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků dle § 37 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, v platném znění, v případě, že je vybírán.


01 – PŘIHLÁŠENÍ NOVÉHO ČI DOVOZOVÉHO VOZIDLA – 1. REGISTRACE V ČR

K žádosti se dokládá:
1. osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz vozidla)
2. doklad o technické způsobilosti vozidla
3. doklad o technické prohlídce, jedná-li se o vozidlo, které již bylo provozováno (nepřikládá se u vozidel dle §40 odst. 2 až 4 zákona)
4. Protokol o evidenční kontrole vozidla, nejedná-li se o vozidlo nové, který není starší než 14 dní, je vystaven na osobu provozovatele nebo vlastníka, který bude zároveň provozovatelem
5. platný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta vydaná podle zákona o pojištění)
6. doklad o povolení k pobytu, doklad o udělení azylu na území ČR nebo doklad o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území ČR
7. potvrzení o zaplacení DPH v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu EU nebo doklad o nabytí s uvedením DPH
8. doklad totožnosti žadatele
9. zplnomocnění při zastupování – písemná plná moc s úředně ověřeným podpisem nebo uznaným elektronickým podpisem zapisovaného vlastníka a zapisovaného provozovatele
10. dokumentaci obsahující údaje v rozsahu potřebném pro vydání technického průkazu vozidla, pokud nejsou obsaženy v dokladu o technické způsobilosti vozidla
11. zvláštní registrační značka pro jednorázové použití (papírová) – byla-li vydána
12. poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
13. doklady vlastníka a provozovatele

 

02 – PŘEVOD OJETÉHO, JIŽ REGISTROVANÉHO VOZIDLA

Změna provozovatele vozidla – přeregistrace neboli převod ojetého, již registrovaného vozidla v registru silničních vozidel mezi prodávajícím a kupujícím se provádí v místně příslušném registračním místě, kde má prodávající provozovatel vozidlo zaregistrováno.

K žádosti se dokládá:
1. platný doklad totožnosti
2. plná moc – zplnomocnění při zastupování – písemná plná moc s úředně ověřeným podpisem nebo uznaným elektronickým podpisem zapisovaného vlastníka a zapisovaného provozovatele
3. v případě převodu vlastnického práva:
- osvědčení o registraci vozidla část. II (technický průkaz vozidla)
- osvědčení o registraci vozidla část I. – ORV (OTP)
- Protokol o evidenční kontrole vozidla, který není starší než 14 dní, na osobu provozovatele nebo vlastníka, který bude zároveň provozovatelem
- platný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta)
4. v případě přechodu vlastnického práva:
- doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu
- další doklady k vozidlu, jsou-li k dispozici
5. doklad o povolení k pobytu, doklad o udělení azylu na území ČR nebo doklad o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území ČR
6. poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění •
7. doklady vlastníka a provozovatele
Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla se podává do 10 pracovních dnů ode dne
a) převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu, nebo
b) přechodu vlastnického práva k vozidlu nebo nabytí právní moci rozhodnutí soudu v dědickém řízení

 

03 – ZÁPIS ZMĚN OSTATNÍCH ÚDAJŮ V REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL

K žádosti se dokládá:
1. platný doklad totožnosti
2. osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz vozidla) •
3. osvědčení o registraci vozidla část I. – ORV (OTP), nejedná-li se o vozidlo vyřazené z provozu
4. další doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů
5. plná moc – zplnomocnění při zastupování – písemná plná moc
6. pokud došlo ke ztrátě osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz), osvědčení o registraci vozidla část I. nebo registrační značky je nutné předložit OZNÁMENÍ O ZTRÁTĚ nebo ODCIZENÍ
7. pokud byla provedena výměna podstatné části mechanizmu nebo konstrukce vozidla : – doklad o nabytí této části – protokol o technické prohlídce provedené po výměně této podstatné části a – rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti po provedené výměně, jedná-li se o přestavbu silničního vozidla
8. při ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu: – platný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti vozidla), • – platné osvědčení o technické způsobilosti vydané SME a STK – platná PTP
9. doklad o povolení k pobytu, doklad o udělení azylu na území ČR nebo doklad o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území ČR
10. doklady vlastníka a provozovatele,

 

04 – DOČASNÉ VYŘAZENÍ – DEPOZIT

K žádosti se dokládá:
1. osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz vozidla) •
2. osvědčení o registraci vozidla část I. – ORV (OTP)
3. odevzdat tabulky s registrační značkou (SPZ)
4. plná moc – zplnomocnění při zastupování – písemná plná moc
5. oznámení účelu využití a místa uložení vyřazeného vozidla po době delší než 12 měsíců
6. v případě odcizení vozidla protokol o odcizení vydán a potvrzen Policí ČR
7. doklady vlastníka a provozovatele

 

05 – TRVALÉ VYŘAZENÍ VOZIDLA

K žádosti se dokládá:
1. osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz)
2. osvědčení o registraci vozidla část I. – ORV (OTP)
3. odevzdat tabulky s registrační značkou (SPZ)
4. plná moc – zplnomocnění při zastupování – písemná plná moc
5. další doklady nutné k trvalému vyřazení:
- potvrzení o převzetí autovraku vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků,
- doklad o zničení vozidla
6. doklady vlastníka a provozovatele.

Upozornění: Vozidlo, které zaniklo, ztrácí technickou způsobilost a jeho technický průkaz je neplatný!!!


06 – VÝDEJ DAT

K žádosti se dokládá:
1. plná moc – zplnomocnění při zastupování- písemná plná moc od vlastníka nebo provozovatele
2. prokázání právního zájmu žadatele – výzva nebo rozhodnutí soudu (státní instituce) a pod.
3. doklady vlastníka a provozovatele.

Zdroj: Webové stránky města Brna. Veškeré další informace naleznete na www.brno.cz