Přepis a registrace vozidla Brno - registrační značky na přání

INFORMACE K VÝDEJI RZ NA PŘÁNÍ A TŘETÍ REGISTRAČNÍ ZNAČCE (nosné zařízení připojitelné k vozidlu)

Od 1. 1. 2016 je možné požádat místně příslušný registr silničních vozidel o přidělení, případně rezervaci registrační značky na přání, kterou si může zvolit vlastník vozidla nebo provozovatel vozidla se souhlasem vlastníka vozidla. Registrační značka na přání může být složena z kombinace arabských čísel a velkých písmen latinské abecedy, s výjimkou písmen G, CH, O, Q a W, bez diakritiky.
Lze požádat i o vydání tabulky s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou – k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu (třetí registrační značka na nosiče kol), nebo v případě poškození tabulky již přidělené registrační značky, případně registrační značky na přání.
Obsah žádosti o přidělení a rezervaci registračních značek na přání ani její podobu a náležitosti žádný právní předpis nestanoví, obecně z ní ale musí být patrno, kdo o co žádá.
Správní poplatek za vydání registrační značky na přání je 5 000 Kč za každou tabulku, tento poplatek je splatný
po nabytí právní moci kladného rozhodnutí o přidělení registrační značky na přání, před zasláním její
objednávky do výroby.
Správní poplatek za rezervaci registrační značky na přání je 500 Kč, pokud se mění vlastník nebo
provozovatel, při zániku nebo vyřazení z provozu a při přidělení vývozní značky je 300 Kč.
O výdej registrační značky již přidělené k silničnímu vozidlu – k umístění na nosné zařízení
připojitelné k silničnímu vozidlu (třetí registrační značka na nosiče kol), nebo v případě poškození
tabulky již přidělené registrační značky, případně registrační značky na přání, se žádá závazným
formulářem „Žádost o vydání tabulky s registrační značkou".
Při podání žádosti je nutno předložit osvědčení o registraci část II. /Technický průkaz/
(velký technický průkaz), osvědčení o registraci část I. (malý technický průkaz), občanský průkaz
k prokázání totožnosti, poškozené tabulky registrační značky, a uhradit správní poplatek
600,- Kč za každou tabulku na pokladně na našem pracovišti, a to hotově nebo platební kartou.